Έγγραφα

Πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα

Σε πολλά δηµόσια έγγραφα είναι απαραίτητο να τεθεί η Σφραγίδα της Χάγης για να γίνουν αποδεκτά από τις αρχές.

Η σφραγίδα της Χάγης χορηγείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας (παράβολο 190 κορόνες Δανίας) και βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής και την ιδιότητα του υπογράφοντος το έγγραφο. Το Υπουργείο εξωτερικών θέτει την επισηµείωση και στα έγγραφα πουυπογράφει ορκωτός µεταφραστης.

Αναλαµβάνουµε την έκδοση δηµοσίων εγγράφων π.χ. πιστοποιητικά γεννήσως, γάµου, απολυτήριο Λυκείου, εκκαθαριστικά εφορίας κλπ. καθώς και την χορήγηση των αναγκαίων θεωρήσεων.

Στην Ελλάδα αρµόδιος φορέας για την χορήγηση της επισηµείωσης της Σύµβασης της Χάγης είναι οι Περιφέρειες.