Μεταφράσεις

Επίσηµες µεταφράσεις

Μεταφράζουµε νοµικά έγγραφα, δικόγραφα, καταστατικά εταιριών, φορολογικές δηλώσεις, εκκαθαριστικά, ισολογισµούς, πιστοποιητικά σπουδών,φυλλάδια, προκυρήξεις διαγωνισµών, συµβάσεις έργων, συβόλαια κλπ.

Όλες οι µεταφράσεις είναι επίσηµες και φέρουν την σφραγίδα ορκωτού µεταφραστή που σηµαίνει ότι είναι άµεσα αποδεκτές από τις αρχές της Δανίας.

Για την Ελλάδα αναλαµβάνουµε τις απαιτούµενες ανά περίπτωση επικυρώσεις στις αρµόδιες αρχές.

Τί είναι ορκωτός µεταφραστής;

Είναι ο πτυχιούχος µεταφραστής και διερµηνέας, που έχει αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ορκωτού µεταφραστή και το δικαίωµα να φέρει τον τίτλο αυτό.

Ο ορκωτός µεταφραστής επικυρώνει µε δήλωση και την αντίστοιχη σφραγίδα την µετάφραση η οποία αποκτά ισχύ επίσηµου εγγράφου και εγγυάται ότι η µετάφραση είναι πλήρης και ακριβής. Ο ορκωτός µεταφραστής δεσµεύεται µε υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.